Begjin juny leit yn de boekwinkel

Testamint fan de siel

Twa jonges belibje, alhiel los fanelkoar, in ferskriklike jeugd. De iene yn it Fryske wetterlân, de oare tusken in keppel mislearre ymmigranten op de Kanadeeske prairy. As bern wurde se oan harren lot oerlitten, mar se sette troch. Beide meitsje se karriêre en fine de leafde. Wat se trochmakken en harren pleaget ferswije se. Oant se wer allinne komme te stean en yn Kanada as âlde mannen mei-elkoar yn ’e kunde komme. Se reitsje oan de praat en fertrouwe elkoar ta wat se noait kwyt woene. By tafal komme se derachter dat harren hertferskuorrende libbens ferweven binne …

In bloedmoaie nije roman fan Hylke Speerstra

Nijs

Ferskate sinjearsesjes

Snein 6 juny 2021

Der binne de kommende tiid ferskate sinjearsesjes fan it nije boek fan Hylke Speersta.
Yn de agina fynst d'r in oersjoch fan.

lês fierder
alle artikelen

Aginda

Sinjearsesje by Boekhannel Burgum

Datum:
Sneon 19 juny 2021

Lês mear

alle agindaitems